Privacyverklaring

AD Poperinge is zich ervan bewust dat de privacy van zijn klanten en de bescherming van hun persoonsgegevens belangrijk zijn. In deze privacyverklaring wordt uiteengezet hoe we omgaan met de persoonsgegevens die we verzamelen en hoe deze gegevens worden verwerkt.

1. Wie zijn wij

De betrokken gegevens worden verwerkt door AD Poperinge en wordt vervolgens door AVG beschouwd als verwerkingsverantwoordelijke wat wil zeggen dat AD Poperinge instaat voor de correcte verwerking van de betrokken gegevens en dat bij eventuele vragen of voor de uitoefening van uw rechten met betrekking tot de gegevensverwerking u zich eenvoudig kan wenden tot:

Masselus nv (bekend onder de naam AD Poperinge)
BE0464.350.084
Ieperseweg 10-12-14
8970 Poperinge
kprivacy@delmhaixzjepop.bxe

2. Toepassingsgebied

Deze website wordt beheerd door AD Poperinge. Wij vinden het belangrijk om een omgeving te creëren en in stand te houden waarin onze klanten er zeker van kunnen zijn dat geen misbruik wordt gemaakt van hun informatie.

Wij zijn in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming nr. 2016/679 en de nationale wetgeving inzake gegevensbescherming. Deze regelgeving heeft betrekking op de bescherming van uw persoonsgegevens en verleent u rechten m.b.t. die persoonsgegevens.

Het doel van deze privacyverklaring is om aan te geven welke persoonsgegevens wij verzamelen en hoe uw gegevens worden gebruikt nadat u onze website hebt gebruikt en om u te verzekeren dat correct wordt omgegaan met uw gegevens.

3. Welke persoonsgegevens worden verzameld?

U hoeft ons geen persoonsgegevens te verstrekken om het grootste deel van onze website te kunnen gebruiken.

Voor de doeleinden die hierna worden vermeld, kan AD Poperinge de volgende categorieën persoonsgegevens verzamelen en verwerken:
- Naam, aanspreking, adres;
- Contactgegevens (e-mail, telefoon);

U kunt ook aanvullende/optionele informatie verstrekken wanneer u formulieren invult op onze website of wanneer wij contact met u hebben (telefonisch, via e-mail, op beurzen of tijdens events). Daarnaast kunnen wij ook informatie verzamelen en verwerken die wij verkrijgen via onze website, via de toestellen die u gebruikt. Het is ook mogelijk dat we foto’s nemen en op Facebook publiceren voor promotiedoeleinden.

Het kan daarbij gaan om:
- Locatiedata (locatiegegevens verzameld via sociale media of IP-adressen van uw toestel; gps-signalen die door een mobiel toestel worden verstuurd);
- Informatie van cookies of van het internet. Deze informatie wordt automatisch verzameld en kan betrekking hebben op de website die u hebt bezocht vóór u op onze website surft of op de website die u na de onze bezoekt. Wij kunnen ook informatie verzamelen over de pagina's van onze website die u bezoekt, uw IP-adressen, het type browser, de toegangstijd en het besturingssysteem. Deze informatie wordt geaggregeerd en wordt niet gebruikt om u te identificeren. In de artikelen over het gebruik van cookies vindt u meer over hoe wij dat doen;

AD Poperinge kan ook publiek toegankelijke informatie verzamelen ter controle van de gegevens die we eerder hebben verzameld en om onze activiteiten te beheren en uit te breiden. Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via e-mail, zodat wij deze informatie kunnen verwijderen.

4. Waarom wordt die informatie verzameld?

AD Poperinge verzamelt voormelde informatie om een beeld te krijgen van uw behoeften en u een betere service te bieden, en meer bepaald voor de volgende doeleinden:
- Om te reageren op uw (online)vragen over onze producten of diensten, om u informatie te verstrekken over onze producten en om onlineaanbiedingen te volgen;
- Om de door u bestelde producten en diensten te leveren;
- Om uw identiteit en financiële gegevens voor de betaling van onze producten en diensten te controleren;
- Om onze producten en diensten te verbeteren;
- Om klachten over onze producten of diensten of m.b.t. onze website te onderzoeken;
- Om te voldoen aan de wettelijke en regelgevende verplichtingen evenals aan verplichtingen en vereisten inzake compliance;
- Om het gebruik van accounts te analyseren en te monitoren met als doel om fraude, terrorisme, bedrog, veiligheidsincidenten en criminaliteit te voorkomen, te onderzoeken en/of te rapporteren aan de bevoegde autoriteiten;
- Om periodiek e-mails te versturen met aanbiedingen van producten en diensten, speciale aanbiedingen of andere informatie waarvan we menen dat deze voor u interessant zou kunnen zijn;
- Om nu en dan contact met u op te nemen voor marktonderzoek. Wij kunnen contact met u opnemen via e-mail of telefoon;
- Om uw persoonsgegevens te verwerken voor specifieke doeleinden zoals vermeld op welbepaalde formulieren op onze website, in schriftelijke mededelingen of via e-mail;
- Om een foto op onze Facebookpagina te plaatsen als extra promotie voor onze sponsors of de werking van onze vereniging.

5. Duur bewaring persoonsgegevens

AD Poperinge bewaart de persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld tenzij wij deze gegevens op basis van een wettelijke verplichting dienen bij te houden, zoals in het kader van BTW-verplichtingen. In dat laatste geval worden de gegevens gewist van zodra deze wettelijke verplichting ophoudt te bestaan.

6. Hoe worden uw gegevens gebruikt en gedeeld?

AD Poperinge kan uw persoonsgegevens delen met:

- Bedrijven die tot de groep behoren en/of met filialen;
- Met iedere derde waarmee u ons hebt verzocht om uw persoonsgegevens te delen, zoals Facebook of andere sociale media als u ons gevraagd hebt om verbinding te maken met uw account;

Onze werknemers die toegang hebben tot uw persoonsgegevens worden verplicht het vertrouwelijke karakter van deze gegevens te eerbiedigen. We beschouwen uw persoonsgegevens als vertrouwelijke informatie.

Op basis van ons gerechtvaardigde belang kunnen wij uw persoonsgegevens ook delen met derden die ons bijstaan met onze producten en diensten. Enkele voorbeelden van activiteiten van derden zijn hosting van webservers, data-analyse, verstrekkers van marketingondersteuning (vb. Hubspot) of klantenservice. Deze bedrijven krijgen toegang tot uw persoonsgegevens, maar alleen wanneer dat strikt noodzakelijk is om hun activiteiten uit te voeren. Zij mogen uw gegevens niet gebruiken voor andere doeleinden.

Uw persoonsgegevens worden niet verkocht noch verhuurd aan derden.

Wij kunnen uw persoonsgegevens openbaar maken om ons beleid te handhaven, om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen of in het belang van veiligheid, het openbaar belang of wetshandhaving in ieder land waar wij entiteiten of filialen hebben. Zo kunnen we gevolg geven aan een verzoek van een wetshandhavingsinstantie of regelgevende of overheidsinstantie. Wij kunnen gegevens ook openbaar maken in het kader van feitelijke of voorgestelde rechtszaken of om onze eigendom, veiligheid, mensen en andere rechten en belangen te beschermen.

In het geval dat de activiteiten van AD Poperinge worden verkocht of samengevoegd met een ander bedrijf, worden uw gegevens bekendgemaakt aan de adviseur van een potentiële koper en worden ze doorgegeven aan de nieuwe eigenaars van het bedrijf. In dat geval nemen wij de gepaste maatregelen om de integriteit en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te verzekeren. Het gebruik van uw persoonsgegevens blijft echter wel onderworpen aan deze policy.

7. Doorgifte van uw persoonsgegevens buiten de Europese Economische ruimte

Wij kunnen uw persoonsgegevens doorgeven aan derden die zich in derde landen bevinden (buiten de Europese Economische Ruimte (EER)), d.w.z. Amerika, vermits we gebruik maken van Hubspot. Deze doorgifte van gegevens buiten de EER is rechtmatig indien de ontvanger van de gegevens zich bevindt in een land dat een passend beschermingsniveau biedt na een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie. Het is mogelijk dat sommige van die landen geen gelijkwaardige wetgeving inzake gegevensbescherming hebben om het gebruik van uw persoonsgegevens te beschermen. In dit geval hebben wij onderzocht of passende voorzorgsmaatregelen zoals binnen de EU mogelijk zijn, bijv. door te voorzien in standaardcontractbepalingen. In specifieke gevallen vragen wij uw voorafgaande toestemming om uw persoonsgegevens buiten de EER door te geven. Voor meer informatie over de doorgifte van gegevens kunt u de procedure volgen die wordt beschreven in het artikel "Rechten van de betrokkene".

8. Hoe gebruiken we cookies?

Sommige functies van deze website zijn bedoeld om u een betere online-ervaring op onze website te verschaffen en werken alleen indien cookies worden gebruikt. Wij gebruiken ook cookies om informatie over uw onlinevoorkeuren te verzamelen. Cookies zijn tekstbestanden die kleine stukjes informatie bevatten. Webservers sturen deze naar een webbrowser, waardoor de server de browser op iedere pagina op unieke wijze kan identificeren. Deze cookies worden opgeslagen op uw computer, tablet of telefoon wanneer u een website bezoekt.

Cookies kunnen persoon identificerende gegevens bevatten. Dankzij cookies beschikken we over informatie over het gebruik van websites. Deze informatie kan namens ons door derden worden geanalyseerd.

a. Op onze website gebruiken wij de volgende categorieën cookies:

Strikt noodzakelijke cookies

Deze cookies zijn van essentieel belang om op de website te navigeren en gebruik te maken van de geboden functies. Zonder die cookies kunnen gevraagde diensten zoals het onthouden van uw inloggegevens of de items in uw winkelmandje niet worden geleverd.

Prestatiecookies

Deze cookies verzamelen anonieme informatie over de manier waarop mensen onze website gebruiken. We gebruiken bijv. Google Analytics-cookies om te achterhalen hoe klanten op onze website terechtkomen, hoe ze surfen op of gebruikmaken van onze website en wat kan worden verbeterd zoals navigatie, winkelervaring en marketingcampagnes. De gegevens die deze cookies opslaan, bevatten geen persoonlijke informatie op basis waarvan uw identiteit kan worden vastgesteld.

Google Analytics

Wij maken ook gebruik van diensten van derden zoals Google Analytics om informatie over bezoekers van onze website te verzamelen. Deze informatie wordt geaggregeerd om het aantal bezoeken, de gemiddelde bezoekduur, de bekeken pagina's enz. te bepalen. Wij gebruiken deze informatie om het gebruik van de website te meten en om de inhoud en de waarde van onze website te verbeteren.

Meer informatie over de manier waarop Google uw informatie verwerkt vindt u op – https://policies.google.com/privacy?hl=nl.
Als u Google Analytics in uw browser wilt uitschakelen:
https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=nl

b. Verwijdering van cookies en meer informatie over cookies

Sommige cookies worden verwijderd wanneer u uw browser sluit (sessiecookies). Andere blijven op uw toestel staan tot ze verstrijken of tot u ze verwijdert uit de cache (permanente cookies of tracking code) en zorgen ervoor dat wij dingen over u onthouden wanneer u onze website opnieuw bezoekt.

Als u cookies wilt verwijderen die al op uw computer staan, raadpleeg dan de hulp- en ondersteuningsfunctie van uw internetbrowser waar u instructies vindt om het bestand of de folder te vinden waar cookies worden opgeslagen. Bij de meeste browsers reikt de hulpfunctie in de werkbalk ook informatie aan over hoe u kunt voorkomen dat uw browser nieuwe cookies aanvaardt, wat u moet doen opdat uw browser u meldt wanneer u een nieuw cookie ontvangt of hoe u cookies volledig kunt uitschakelen. Hou er rekening mee dat als u ervoor kiest om cookies uit te schakelen sommige gepersonaliseerde diensten mogelijk niet meer beschikbaar zijn. Door onze cookies te verwijderen of toekomstige cookies uit te schakelen is het mogelijk dat bepaalde delen of functies van onze website niet toegankelijk zijn.

Meer informatie over cookies vindt u op www.allaboutcookies.org, of surf naar www.youronlinechoices.eu waar “behavioural advertising” en “onlineprivacy” worden toegelicht.

9. Rechten van de betrokkenen

U hebt recht op inzage in de informatie die over u wordt bijgehouden en op een kopie van de informatie die wij in ons bezit hebben. Indien uw persoonsgegevens zijn gewijzigd, hebt u het recht om ons te vragen de verouderde, onjuiste of onvolledige gegevens die wij over u hebben te corrigeren, aan te vullen of te wissen. U hebt ook het recht om de verwerking van uw gegevens te beperken en om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Voorts hebt u het recht om de persoonsgegevens die u betreffen en die u aan een verwerkingsverantwoordelijke hebt verstrekt, te ontvangen in een gestructureerd, gangbaar en machine leesbaar formaat en om die gegevens naar een andere verwerkingsverantwoordelijke door te sturen. Indien u bij uw registratie op de website ervoor hebt gekozen om commerciële e-mails, nieuwsbrieven, e.a. van ons te ontvangen, kunt u zich te allen tijde uitschrijven wanneer u van gedachten verandert.

Wij kunnen u om verificatie van uw identiteit vragen om ons ervan te verzekeren dat uw verzoek rechtmatig is en dat we het antwoord verstrekken aan de persoon die gerechtigd is om een van voormelde verzoeken te sturen en de informatie te verkrijgen.

Gelieve er rekening mee te houden dat wij in bepaalde omstandigheden waarin de wet voorziet de toegang tot uw informatie kunnen weigeren of uw verzoek niet kunnen inwilligen wanneer wij het recht hebben om dit te doen krachtens de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Indien u meer informatie wenst over de verwerking van uw persoonsgegevens of indien u uw rechten wenst uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen:
AD Poperinge
Ieperseweg 10-12-14
8970 Poperinge
privacy@delhaizepop.be

U hebt het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit (inzake gegevensbescherming):

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
+32 (0)2 274 48 00
+32 (0)2 274 48 35
contact(at)apd-gba.be
https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

10. Veiligheid

AD Poperinge spant zich in om de veiligheid van uw gegevens te verzekeren. Wij hebben redelijke technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen toevallige of onrechtmatige vernietiging, verlies, wijziging, ongeoorloofde verstrekking van of ongeoorloofde toegang tot de doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens. U dient er echter rekening mee te houden dat het internet een open systeem is en dat wij niet kunnen garanderen dat het voor onbevoegde derden onmogelijk is om deze maatregelen te omzeilen of uw persoonsgegevens voor ongepaste doeleinden te gebruiken.

Deze website kan links naar websites van derden bevatten. AD Poperinge is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en is evenmin verantwoordelijk voor de normen en praktijken inzake privacy van die derde partijen. Zorg ervoor dat u het relevante privacy beleid van die derden en hun websites leest en begrijpt alvorens u hun cookies aanvaardt en hun website bezoekt om er zeker van te zijn dat uw persoonsgegevens voldoende worden beschermd.

11. Wijzigingen aan deze privacyverklaring

AD Poperinge kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd aanpassen en bijwerken om ervoor te zorgen dat de privacyverklaring weergeeft hoe wij uw persoonsgegevens op een gegeven moment verwerken. De bijgewerkte versie van deze policy wordt op dezelfde webpagina geplaatst en wordt bij publicatie onmiddellijk van kracht. Gelieve regelmatig naar deze webpagina terug te keren om er zeker van te zijn dat u altijd op de hoogte bent van de informatie die wij verzamelen en verwerken, hoe en in welke omstandigheden uw gegevens worden gebruikt en in welke gevallen wij uw gegevens met derden delen. Deze privacyverklaring werd het laatst gewijzigd op 25 juli 2018.